Language of document :

Преюдициално запитване от Hanseatischen Oberlandesgerichts in Bremen (Германия), постъпило на 20 ноември 2020 г. — T.N., N.N./E.G.

(Дело C-617/20)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen

Страни в главното производство

Жалбоподатели: T.N. и N.N.

Заявителка: E.G.

Преюдициални въпроси

Съдът е сезиран със следните преюдициални въпроси относно тълкуването на членове 13 и 28 от Регламент (ЕС) № 650/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения и приемането и изпълнението на автентични актове в областта на наследяването и относно създаването на европейско удостоверение за наследство1 :

Счита ли се, че изявление относно отказ от наследство ( което наследник е направил пред съд на държавата членка по обичайното си местопребиваване в съответствие с приложимите там изисквания относно формата ( замества изявлението относно отказа от наследството, което трябва да бъде направено пред компетентния да се произнесе по наследяването съд на друга държава членка, и че следователно е действително от датата, на която е направено (субституция)?

При отрицателен отговор на първия въпрос:

Трябва ли наследник, който е направил изявление относно отказ от наследство пред съда по обичайното си местопребиваване в съответствие с приложимите там изисквания относно формата, да е уведомил освен това и компетентния да се произнесе по наследяването съд за това си изявление, за да може то да се счита за действително?

При отрицателен отговор на първия въпрос и положителен отговор на втория въпрос:

а)    Трябва ли изявлението относно отказа от наследство да е направено на езика на компетентния да се произнесе по наследяването съд, за да може да се счита за действително с оглед по-специално на спазването на предвидените за отказ от наследство пред този съд срокове?

б)    Трябва ли документите относно отказа от наследството, издадени от съда по обичайното местопребиваване на отказващия се от наследството, да бъдат представени в оригинал и в превод на компетентния да се произнесе по наследяването съд, за да може изявлението относно отказа от наследството да се счита за действително с оглед по-специално на спазването на предвидените за отказ от наследство пред този съд срокове?

____________

1     ОВ L 201, 2012 г., стр. 107.