Language of document :

Преюдициално запитване от Landgericht Düsseldorf (Германия), постъпило на 17 ноември 2020 г. — EZ/Iberia Lineas Aereas de Espana, Sociedad Unipersonal

(Дело C-606/20)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Landgericht Düsseldorf

Страни в главното производство

Жалбоподател: EZ

Ответник: Iberia Lineas Aereas de Espana, Sociedad Unipersonal

Преюдициален въпрос

Трябва ли член 20, първо изречение от Конвенцията за уеднаквяване на някои правила за международния въздушен превоз, сключена в Монреал на 28 май 1999 г., подписана от Европейската общност на 9 декември 1999 г. и одобрена от нейно име с Решение 2001/539/ЕО на Съвета от 5 април 2001 г.1 и влязла в сила на 28 юни 2004 г., да се тълкува в смисъл, че превозвачът е изцяло или частично освободен от отговорност за загуба на багаж по член 17, параграф 2 от Конвенцията от Монреал, когато пътникът, без да уведоми превозвача, превозва нова или малко употребявана електроника като компактна камера, таблет (IPad) и безжични слушалки в регистрирания вместо в ръчния багаж, въпреки че е имал възможност и е било разумно да пренесе тази електроника в ръчния багаж?

____________

1 Решение 2001/539/ЕО на Съвета от 5 април 2001 година относно сключването от Европейската общност на Конвенцията за уеднаквяване на някои правила за международния въздушен превоз (Конвенцията от Монреал) (ОВ L 194, 2001 г., стр. 38; Специално издание на български език, 2007 г., глава 7, том 8, стр. 112).