Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Córdoba (Španielsko) 19. novembra 2020 – ZU a TV/Ryanair Ltd

(vec C-618/20)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Córdoba

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyne: ZU a TV

Žalovaná: Ryanair Ltd

Prejudiciálne otázky

Možno považovať leteckú spoločnosť, ktorá predá prostredníctvom svojej vlastnej webovej stránky letenky na lety, ktoré sa prevádzkujú pod kódom inej leteckej spoločnosti, za prevádzkujúceho leteckého dopravcu na účely článku [3 ods. 5] nariadenia č. 261/20041 , pokiaľ ide o uvedené konkrétne lety, ktoré sú predmetom predaných leteniek a ktoré prevádzkuje iná spoločnosť?

Možno považovať leteckú spoločnosť, ktorá predá prostredníctvom svojej vlastnej webovej stránky letenky na lety, ktoré sa prevádzkujú pod kódom inej leteckej spoločnosti, za prevádzkujúceho leteckého dopravcu na účely článku [3 ods. 5] nariadenia č. 261/2004, pokiaľ ide o uvedené konkrétne lety, ktoré sú predmetom predaných leteniek a ktoré prevádzkuje iná spoločnosť, ak je táto iná spoločnosť, ktorá prevádzkuje let, súčasťou skupiny podnikov spoločnosti, ktorá predala letenku na tento let?

Možno pojem zmluvný dopravca v zmysle článku 45 Montrealského dohovoru považovať za rovnocenný pojmu prevádzkujúci letecký dopravca v zmysle článku [3 ods. 5] nariadenia č. 261/2004?

Možno pojem skutočný dopravca, ktorý je uvedený v článku 45 Montrealského dohovoru, považovať za rovnocenný pojmu prevádzkujúci letecký dopravca v zmysle článku [3 ods. 5] nariadenia č. 261/2004?

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91 (Ú. v. EÚ L 46, 2004, s. 1; Mim. vyd. 07/008, s. 10).