Language of document :

Определение на председателя на Съда от 17 юни 2021 г. (преюдициално запитване, отправено от Landgericht Köln — Германия) — Deutsche Lufthansa AG/CS

(Дело C-630/20)1

Език на производството: немски

Председателят на Съда разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

1 OВ C 72, 1.3.2021 г.