Language of document :

Определение на Съда на публичната служба от 25 май 2011 г. - AL/Парламент

(Дело F-93/10)1

Език на производството: френски

Председателят на първи състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра поради уреждането на спора по взаимно съгласие.

____________

1 - ОВ C 328, 4.12.2010 г., стр. 61.