Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 25 mei 2011 - AL / Parlement

(Zaak F-93/10)1

Procestaal: Frans

De president van de Eerste kamer heeft na een minnelijke regeling de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1 - PB C 328 van 4.12.2010, blz. 61.