Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 25 maja 2011 r. - AL przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-93/10)1

Język postępowania: francuski

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy w następstwie zawarcia ugody.

____________

1 - Dz.U. C 328 z 4.12.2010, s. 61