Language of document :

Personalerettens kendelse (Tredje Afdeling) af 16. juni 2011 - Andrecs m.fl. mod Kommissionen

(Sag F-96/10) 

(Personalesag - årlig tilpasning af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte - ufornødent at træffe afgørelse)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Stefan Robert Andrecs (Uccle, Belgien) m.fl.(ved advokat L. Vogel)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved G. Berscheid og D. Martin, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Kommissionens afgørelse om tilpasning af sagsøgernes vederlag, pensioner og andre tillæg med virkning fra den 1. juli 2009, som gengivet i sagsøgernes lønsedler, i forbindelse med den årlige tilpasning af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte på grundlag af Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1296/2009 af 23. december 2009.

Konklusion

Det er ufornødent at træffe afgørelse i sag F-96/10, Andrecs m.fl. mod Kommissionen.

Stefan Robert Andrecs m.fl. bærer deres egne omkostninger og betaler Europa-Kommissionens omkostninger.

____________

1 - EUT C 30 af 29.1.2011, s. 63.