Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (трети състав) от 18 май 2011 г. - Carpenito/Съвет

(Дело F-94/10)1

Език на производството: френски

Председателят на трети състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

1 - ОВ C 13, 15.1.2011 г., стр. 41.