Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 1 października 2010 r. - Dricot-Daniele i in. przeciwko Komisji

(Sprawa F-92/10)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Luigia Dricot-Daniele (Overijse, Belgia) i inni (przedstawiciel: adwokat C. Mourato)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności sprostowania do odcinków wynagrodzenia skarżących za okres od lipca do grudnia 2009 r. oraz odcinków wynagrodzenia sporządzonych po 1 stycznia 2010 r. w ramach corocznego dostosowania wynagrodzeń i emerytur urzędników i innych pracowników na podstawie rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr1296/2009 z dnia 23 grudnia 2009 r.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności odcinków wynagrodzenia skarżących RG 2009, ich odcinków wynagrodzenia za styczeń 2010 i ich późniejszych odcinków wynagrodzenia, w zakresie, w jakim odcinki te stosują stopień indeksacji wynagrodzeń w wysokości 1,85 %, utrzymując w mocy skutki tych odcinków wynagrodzenia do czasu wydania nowych odcinków wynagrodzenia;

obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania.

____________