Language of document :

Talan väckt den 30 september 2010 - AK mot kommissionen

(Mål F-91/10)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: AK (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och E. Marchal)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att avslå sökandens begäran om ersättning för den skada som denna lidit på grund av att karriärutvecklingsrapporter inte upprättats, och att inleda en administrativ undersökning för att fastställa mobbning, samt begäran om skadestånd.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet att avslå sökandens begäran av den 24 november 2009 om ersättning för den skada som denna lidit på grund av att karriärutvecklingsrapporter för perioderna 2001-2002, 2004, 2005 och 2008 inte upprättats, samt att inleda en administrativ undersökning för att fastställa mobbning,

förplikta kommissionen att till sökanden utge, för det första ett belopp om 53 000 euro för förlust av möjligheten till befordran till lönegrad A 5 vid befordringsförfarandet 2003, vidare korrigering av sökandens pensionsrättigheter genom inbetalningar av motsvarande belopp, för det andra ett månatligt belopp om 400 euro (motsvarande 70 procent av skillnaden mellan den invaliditetsersättning som hon erhållit och den som hon skulle ha erhållit om hon befordrats år 2003) och för det tredje ett belopp om 35 000 euro i skadestånd för den ideella skadan till följd av att hennes situation förblivit rättstridig i administrativt hänseende, trots bland annat förstainstansrättens dom av den 20 april 2005, av den 6 oktober 2009, och Europeiska unionens personaldomstols dom av den 13 december 2007,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

____________