Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 4 października 2010 r. - Blessemaille przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-93/10)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Philippe Blessemaille (Remich, Luksemburg) (przedstawiciele: adwokaci E. Boigelot i S. Woog)

Strona pozwana: Parlament Europejski

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji strony pozwanej o niewpisaniu skarżącego na listę urzędników awansowanych do grupy zaszeregowania AST 8 w ramach postępowania w sprawie awansu za rok 2009 i żądanie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu, ogłoszonej w dniu 2 grudnia 2009 r., o niewpisaniu skarżącego na listę urzędników awansowanych z grupy zaszeregowania AST 7 do grupy zaszeregowania AST 8 w ramach postępowania w sprawie awansu za rok 2009;

w rezultacie tego stwierdzenia nieważności przeprowadzenie nowego porównania osiągnięć skarżącego z osiągnięciami innych kandydatów w ramach postępowań w sprawie awansu za lata 2008 i 2009 i przyznanie skarżącemu awansu do grupy zaszeregowania AST 8 ze skutkiem wstecznym od dnia 1 stycznia 2008 r. oraz zasądzenie odsetek od zaległych kwot wynagrodzenia według stopy ustalonej przez Europejski Bank Centralny dla głównych operacji refinansowania, począwszy od dnia 1 stycznia 2008 r., podwyższonej o dwa punkty, jednakże bez kwestionowania awansu innych awansowanych urzędników;

zasądzenie od Parlamentu na rzecz skarżącego kwoty 3500 EUR tytułem zadośćuczynienia za krzywdę doznaną ze względu na brak awansu w dniu 1 stycznia 2008 r. z zastrzeżeniem podwyższenia tej kwoty w toku postępowania;

posiłkowo, w razie stwierdzenia przez Sąd, że awans do grupy zaszeregowania AST 8 nie może wywierać skutków przed dniem 1 stycznia 2009 r., zasądzenie od Parlamentu odszkodowania uzupełniającego z tytułu szkody w wysokości odpowiadającej różnicy między wynagrodzeniem rzeczywiście pobieranym w 2008 r. a wynagrodzeniem, które powinno było być pobierane w 2008 r. w następstwie awansu w dniu 1 stycznia 2008 r., i obliczonej na podstawie okresu albo od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 r., albo od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia 2008 r. zależnie od daty, począwszy od której zostanie uznane, że sporny awans wywiera skutki (odpowiednio dzień 1 stycznia 2009 r. lub dzień 1 września 2008 r.).

obciążenie Parlamentu kosztami postępowania.

____________