Language of document :

Prasība, kas celta 2010. gada 5. oktobrī - Andrecs u.c./Komisija

(lieta F-96/10)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Stefan Robert Andrecs (Brisele, Beļģija) un citi (pārstāvis - L. Vogel, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Atbildētājas lēmuma, ar kuru tiek pielīdzināti prasītāju atalgojumi, pensijas un citi pabalsti kopš 2009. gada 1. jūlija un kas ietverts viņu paziņojumos par atalgojumu, ikgadējās ierēdņu un pārējo darbinieku atalgojuma un pensiju koriģēšanas ietvaros, pamatojoties uz Padomes (ES, Euratom) 2009. gada 23. decembra Regulu Nr. 1296/2009, atcelšana

Prasītāju prasījumi:

atcelt lēmumu, ar kuru iecēlējinstitūcija ir noteikusi jaunu summu Civildienesta noteikumos paredzētajiem prasītāju atalgojumiem, pensijām un citiem pabalstiem, kā tas ir it īpaši izklāstīts ieinteresēto personu atalgojuma lapās R6/2009 un 01/2010, un atcelt lēmumu, ar kuru 2010. gada 24. jūnijā iecēlējinstitūcija ir noraidījusi prasītāju 2010. gada 29. marta sūdzību, tiktāl, ciktāl ar minētajiem lēmumiem prasītājiem tiek atteikts paaugstināt viņu atalgojumus, pensijas un citus pabalstus 3,70 % apmērā no to sākotnējās summas un tiek noraidīts viņu lūgums piešķirt procentus no summas, saistībā ar kuru tie ir kreditori, atbilstoši fiksētajai likmei, kuru Eiropas Centrālā banka ir noteikusi galvenajiem refinansēšanas darījumiem un kurai pieskaitīti divi punkti, no datuma, kurā bija jāmaksā galvenās pieprasītās summas, līdz to pilnīgai samaksai;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________