Language of document :

Meddelelse til EU-tidende

 

Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 4. juni 2003 i sag T-224/99, The European Council of Transport Users ASBL m.fl. mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber 1.

(Annullationssøgsmål ( sagens genstand bortfaldet ( ufornødent at tage stilling til sagen)

    Processprog: engelsk

I sag T-224/99, The European Council of Transport Users ASBL, Bruxelles (Belgien), The Freight Transport Association Ltd, Tunbridge Wells (Det Forenede Kongerige), Association des utilisateurs de transport de fret (AUTF), Paris (Frankrig), og Industriförbundet, Stockholm (Sverige), ved M. Clough QC, og med valgt adresse i Luxembourg, mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (befuldmægtiget: R. Lyal), støttet af Atlantic Container Line AB, Göteborg (Sverige), Hapag-Lloyd AG, Hamburg (Tyskland), Mediterranean Shipping Company SA, Genève (Schweiz), A.P. Møller-Mærsk Line, København (Danmark), Nippon Yusen Kaisha, Tokyo (Japan), Orient Overseas Container Line (UK) Ltd, London (Det Forenede Kongerige), og P & O Nedlloyd Container Line Ltd, London (Det Forenede Kongerige), ved solicitors J. Pheasant og M. Levitt, og med valgt adresse i Luxembourg, angående en påstand om annullation af Kommissionens beslutning, som blev meddelt sagsøgerne ved skrivelse af 6. august 1999, om ikke at meddele, at der består betydelig tvivl, som omhandlet i artikel 12, stk. 3, i Rådets forordning (EØF) nr. 1017/68 af 19. juli 1968 om anvendelse af konkurrenceregler for transport med jernbane, ad landeveje og sejlbare vandveje (EFT 1968 I, s. 295), med hensyn til den ændrede affattelse af "Trans-Atlantic Conference Agreement" (TACA), har Retten (Tredje Afdeling), sammensat af afdelingsformanden, K. Lenaerts, og dommerne J. Azizi og M. Jaeger; justitssekretær: H. Jung, den 4. juni 2003 afsagt kendelse, hvis konklusion lyder således:

1)Det er ufornødent at tage stilling til sagen.

2)Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EFT C 6 af 8.1.2000.