Language of document :

Meddelelse til EU-tidende

 

     RETTENS DOM

     af 28. februar 2002

i de forenede sager T-227/99 og T-134/00, Kvaerner Warnow Werft GmbH mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber(1)

    ("Statsstøtte ( skibsbygningsindustri ( den tidligere Tyske Demokratiske Republik ( direktiverne 90/684/EØF og 92/68/EØF ( kapacitetsbegrænsning ( Kommissionens sammensætning ( fritagelse af et

medlem af Kommissionen for hvervet ( valg af medlemmer af Kommissionen til Europa-Parlamentet")

    (Processprog: tysk)

I de forenede sager T-227/99 og T-134/00, Kvaerner Warnow Werft GmbH, Rostock-Warnemünde (Tyskland), ved Rechtsanwalt M. Schütte og med valgt adresse i Luxembourg, mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (befuldmægtiget: K.-D. Borchardt), angående en påstand om annullation af Kommissionens beslutning 1999/675/EF af 8. juli 1999, med senere ændringer, og Kommissionens beslutning 2000/336/EF af 15. februar 2000 om Forbundsrepublikken Tysklands statsstøtte til fordel for Kvaerner Warnow Werft GmbH (henholdsvis EFT L 274, s. 23, og EFT L 120, s. 12), har Retten (Fjerde Udvidede Afdeling), sammensat af afdelingsformanden, P. Mengozzi, og dommerne R. García-Valdecasas, V. Tiili, R.M. Moura Ramos og J.D. Cooke; justitssekretær: fuldmægtig D. Christensen, den 28. februar 2002 afsagt dom, hvis konklusion lyder således:

1)Kommissionens beslutning 1999/675/EF af 8. juli 1999 om Forbundsrepublikken Tysklands statsstøtte til fordel for Kvaerner Warnow Werft GmbH, som ændret ved Kommissionens beslutning 2000/416/EF af 29. marts 2000 om statsstøtte fra Forbundsrepublikken Tyskland til fordel for Kvaerner Warnow Werft GmbH (1999), og Kommissionens beslutning 2000/336/EF af 15. februar 2000 om statsstøtte fra Forbundsrepublikken Tyskland til fordel for Kvaerner Warnow Werft GmbH annulleres.

2)Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber betaler sagens omkostninger.

____________

1 - EFT C 6 af 8.1.2000 og C 211 af 22.7.2000.