Language of document : ECLI:EU:F:2010:134

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE
(Camera întâi)

28 octombrie 2010


Cauza F‑84/08


Maria Concetta Cerafogli

împotriva

Băncii Centrale Europene (BCE)

„Funcție publică — Personal al BCE — Acțiune în despăgubire prin care se urmărește repararea prejudiciului care rezultă în mod direct din pretinsa nelegalitate a condițiilor de muncă și a normelor aplicabile personalului — Necompetența Tribunalului — Inadmisibilitate — Scutire de serviciu pentru reprezentarea personalului — Neadaptarea volumului de muncă — Greșeală”

Obiectul:      Acțiune formulată în temeiul articolului 36.2 din Protocolul privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene anexat la Tratatul CE, prin care doamna Cerafogli solicită obligarea BCE la plata de daune interese pentru repararea prejudiciului pe care pretinde că l‑a suferit în principal din cauza refuzului BCE de a recunoaște un rol efectiv organizațiilor sindicale, a discriminării căreia i‑ar fi fost victimă în special din cauza apartenenței sale la comitetul pentru personal și a neadaptării volumului său de muncă pentru a se ține cont de scutirea sa de serviciu pentru reprezentarea personalului

Decizia:      Obligă BCE la plata către reclamantă a sumei de 5 000 de euro. Respinge în rest acțiunea. Obligă BCE să suporte, pe lângă propriile cheltuieli de judecată, și o treime din cheltuielile de judecată efectuate de reclamantă. Reclamanta suportă două treimi din propriile cheltuieli de judecată.


Sumarul hotărârii


1.      Funcționari — Agenții Băncii Centrale Europene — Acțiune — Acțiune îndreptată împotriva unui act cu aplicabilitate generală — Inadmisibilitate

(art. 270 TFUE; Protocolul privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, art. 36.2; Statutul funcționarilor, art. 90; Condițiile de muncă ale personalului Băncii Centrale Europene, art. 41 și 42)

2.      Funcționari — Agenții Băncii Centrale Europene — Acțiune — Acțiune în anulare neintrodusă în termene — Acțiune în despăgubire prin care se urmărește un rezultat identic — Inadmisibilitate

(Protocolul privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, art. 36.2; Statutul funcționarilor, art. 90 și 91; Condițiile de muncă ale personalului Băncii Centrale Europene, art. 42)

3.      Funcționari — Agenții Băncii Centrale Europene — Acțiune — Cerere de despăgubiri legată direct de o acțiune în anulare

(Condițiile de muncă ale personalului Băncii Centrale Europene, art. 41 și 42; Normele aplicabile personalului Băncii Centrale Europene, art. 8.1‑8.3.2)

4.      Funcționari — Agenții Băncii Centrale Europene — Reprezentare — Protecție a reprezentanților personalului


1.      Rezultă din articolele 41 și 42 din Condițiile de muncă ale personalului Băncii Centrale Europene că, la fel ca și competența în ceea ce privește acțiunile din materia funcției publice introduse în temeiul articolului 270 TFUE și al articolului 90 din Statutul funcționarilor, instanțele Uniunii sunt competente să judece acțiuni întemeiate pe articolul 36.2 din Protocolul privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene numai în măsura în care vizează acte individuale. În schimb, acestea nu pot judeca acțiuni îndreptate împotriva unor acte de aplicabilitate generală, precum Condițiile de muncă menționate sau Normele aplicabile personalului Băncii Centrale Europene, indiferent dacă respectivele acțiuni au ca obiect anularea acestor acte sau urmăresc obligarea Băncii Centrale Europene la repararea prejudiciilor care rezultă în mod direct din nelegalitatea actelor menționate.

(a se vedea punctul 45)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 11 decembrie 2001, Cerafogli și alții/BCE, T‑20/01, RecFP, p. I‑A‑235 și II‑1075, punctul 35


2.      Trebuie ca, prin analogie, acțiunilor formulate de agenți ai Băncii Centrale Europene în temeiul articolului 36.2 din Protocolul privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, precum și al articolului 42 din Condițiile de muncă ale personalului Băncii Centrale Europene să li se aplice jurisprudența referitoare la Statutul funcționarilor, potrivit căreia o cerere de despăgubiri nu este admisibilă atunci când funcționarul urmărește să obțină un rezultat identic cu cel pe care i l‑ar fi adus admiterea unei acțiuni în anulare pe care a omis să o introducă în timp util. Un funcționar care a omis să introducă, în termenele prevăzute la articolele 90 și 91 din Statutul funcționarilor, o acțiune în anulare împotriva unui act despre care pretinde că îl lezează nu poate, prin intermediul unei cereri de reparare a prejudiciului cauzat prin acest act, să repare această omisiune și să obțină astfel termene noi de exercitare a acțiunii.

(a se vedea punctul 50)

Trimitere la:

Curte: 14 februarie 1989, Bossi/Comisia, 346/87, Rec., p. 303, punctul 32

Tribunalul de Primă Instanță: 13 iulie 1993, Moat/Comisia, T‑20/92, Rec., p. II‑799, punctul 46; 28 iunie 2005, Ross/Comisia, T‑147/04, RecFP, p. I‑A‑171 și II‑771, punctul 48


3.      Deși, în temeiul articolului 8.2 din Normele aplicabile personalului Băncii Centrale Europene, un agent al Băncii nu poate introduce o acțiune jurisdicțională decât după epuizarea procedurii precontencioase, care cuprinde două etape, și anume o cerere de examinare precontencioasă și ulterior o reclamație prealabilă, niciuna dintre dispozițiile articolelor 41 și 42 din Condițiile de muncă ale personalului Băncii Centrale Europene și niciuna dintre dispozițiile articolelor 8.1‑8.3.2 din Normele aplicabile personalului Băncii Centrale Europene nu impune o procedură specifică de cerere, prealabilă acestor două etape, în cazul în care nu ar fi fost adoptată anterior de către Bancă nicio decizie atacabilă.

Rezultă că o cerere de despăgubiri legată de o cerere de anulare este admisibilă chiar dacă reclamantul, anterior introducerii cererii sale de examinare precontencioasă, nu a sesizat Banca Centrală Europeană cu o cerere de despăgubire pentru acest prejudiciu.

(a se vedea punctele 54 și 55)

Trimitere la:

Tribunalul Funcției Publice: 16 septembrie 2009, Vinci/BCE, F‑130/07, RepFP, p. I‑A‑1-307 și II‑A‑1-1651, punctul 51


4.      Întrucât nu a adaptat volumul de muncă al unui membru al personalului său pentru a ține cont de scutirea de serviciu acordată acestuia pentru exercitarea atribuțiilor de reprezentare a personalului, ceea ce îl poate împiedica să își îndeplinească în condiții pe deplin satisfăcătoare aceste atribuții, Banca Centrală Europeană săvârșește o greșeală de natură să îi angajeze răspunderea.

(a se vedea punctul 58)