Language of document :

Talan väckt den 13 oktober 2008 - Ketselidou mot kommissionen

(Mål F-81/08)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Zoe Ketselidou (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten S. Pappas)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet att avslå sökandens ansökan om omprövning av beslutet om fastställelse av antalet pensionsgrundande tjänsteår som ska beaktas vid överföring av de pensionsrättigheter som förvärvats i Grekland till gemenskapens pensionssystem

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 10 januari 2008 om att avslå sökandens ansökan om omprövning av beslutet om fastställelse av det antal pensionsgrundande tjänsteår som hon har förvärvat i gemenskapens pensionssystem till följd av överföringen av hennes pensionsrättigheter från de grekiska pensionskassorna, och

förplikta Europeiska gemenskapernas kommission att ersätta rättegångskostnaderna.

____________