Language of document :

Beroep ingesteld op 13 oktober 2008 - Clarke, Papathanasiou en Periañez-González / BHIM

(Zaak F-82/08)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partijen: Nicole Clarke (Alicante, Spanje), Elisavet Papathanasiou (Alicante, Spanje) en Mercedes Periañez-González (Brussel, België) (vertegenwoordigers: H. Tettenborn, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Voorwerp en beschrijving van het geding

Enerzijds, nietigverklaring van een in verzoeksters' overeenkomsten opgenomen clausule, op grond waarvan de overeenkomsten automatisch worden beëindigd indien verzoeksters niet op een reservelijst van het eerste algemeen vergelijkend onderzoek voor hun functies worden geplaatst. Anderzijds, vaststelling dat de vergelijkende onderzoeken BHIM/AD/02/07 en BHIM/AST/02/07 geen gevolg voor verzoeksters' overeenkomsten hebben dan wel nietigverklaring van deze vergelijkende onderzoeken. Voorts vordering tot schadevergoeding.

Conclusies van de verzoekende partijen

nietigverklaring van de clausule van artikel 5 van verzoeksters' respectieve overeenkomst;

vaststelling dat de aankondiging van de vergelijkend onderzoeken, welke op 12 december 2007 onder de nummers BHIM/AD/02/07 en BHIM/AST/02/07 in het Publicatieblad van de EU C300A werd bekendgemaakt, geen gevolg heeft voor verzoeksters' arbeidsverhouding;

subsidiair, nietigverklaring van de besluiten van het BHIM van 12 juli 2008 (betreffende verzoeksters 1, 2 en 3) en 18 juli 2008 (betreffende verzoekster 2), vastgesteld op grond van de weigeringsfictie van artikel 90, lid 2, derde en vierde volzin, van het Ambtenarenstatuut;

subsidiair, nietigverklaring van de afwijzende besluiten van het BHIM van 7 maart 2008, door verzoeksters ontvangen op 10 maart 2008, op de door verzoeksters krachtens artikel 90, lid 1, van het Ambtenarenstatuut ingediende verzoeken, voor zover in deze besluiten

de toestemming om de met verzoeksters voor onbepaalde tijd gesloten arbeidsovereenkomsten in die zin te wijzigen dat de clausule van artikel 5 ervan betreffende het vereiste van een aanvullend extern vergelijkend onderzoek, zonder dat er een ander vereiste voor in de plaats komt volledig, of, subsidiair, tenminste wat de eerste zin betreft, komt te vervallen,

de verklaring van het voortbestaan van de met verzoeksters voor onbepaalde tijd gesloten overeenkomsten,

de verklaring dat verzoeksters niet verplicht zijn aan een algemeen vergelijkend onderzoek deel te nemen om als tijdelijk functionaris met een overeenkomst voor onbepaalde tijd bij het BHIM werkzaam te kunnen blijven,

alsmede ook de subsidiair gevorderde

verklaring dat verzoeksters niet verplicht zijn om deel te nemen aan de vergelijkend onderzoeken die onder de nummers BHIM/AD/02/07 en BHIM/AST/02/07 op 12 december 1007 werden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de EU C300A, teneinde als tijdelijk functionaris met een overeenkomst voor onbepaalde tijd bij het BHIM werkzaam te kunnen blijven,

worden geweigerd

nietigverklaring van de verklaringen van de personeelsdienst van het BHIM in de aan verzoeksters gerichte brieven van 19 december 2007, waarin het BHIM steeds een verband legt tussen de bekendmaking in het Publicatieblad van de EU C300A van 12 december 2007 en de clausule in artikel 5 van de met verzoeksters gesloten arbeidsovereenkomsten;

alsmede, subsidiair, nietigverklaring van de vergelijkende onderzoeken die in het Publicatieblad van de EU C300A van 12 december 2007 werden bekendgemaakt, voor zover deze voor verzoeksters bezwarend zijn;

veroordeling van het BHIM tot betaling aan verzoeksters van een passende vergoeding, waarvan de hoogte door het Gerecht zal worden vastgesteld, voor de materiële en de immateriële schade die zij hebben geleden door de besluiten waarvan nietigverklaring wordt gevorderd;

verwijzing van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) in de kosten.

____________