Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (трети състав) от 11 юни 2009 г. - Ketselidou/Комисия

(Дело F-81/08)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Жалба - Решение на общностна юрисдикция - Съществено ново обстоятелство - Липса)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Zoe Ketselidou (Брюксел, Белгия) (представител: S. A. Pappas, avocat)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители: D. Martin и K. Herrmann)

Предмет

Отмяната на мълчалив отказ на поисканото от жалбоподателя преразглеждане на изчислението на осигурителния стаж, който да се вземе предвид при трансфера на придобитите в Гърция пенсионни права към общностната схема.

Диспозитив

Отхвърля жалбата като явно неоснователна.

Осъжда г-жа Ketselidou да понесе всички съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 313, 6.12.2008 г., стр. 59.