Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 28 października 2010 r. - Cerafogli przeciwko Europejskiemu Bankowi Centralnemu

(Sprawa F-84/08)1

(Służba publiczna - Personel EBC - Skarga odszkodowawcza mająca na celu naprawienie szkody i krzywdy wynikających bezpośrednio z zarzucanej niezgodności z prawem warunków zatrudnienia i przepisów dotyczących personelu - Brak właściwości Sądu - Niedopuszczalność - Zwolnienie ze świadczenia pracy z tytułu reprezentacji personelu - Brak dostosowania obciążenia pracą - Uchybienie)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Maria Concetta Cerafogli (Frankfurt nad Menem, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci L. Levi i M. Vandenbussche)

Strona pozwana: Europejski Bank Centralny (przedstawiciele: F. Malfrère i N. Urban, pełnomocnicy, wspierani przez adwokata B. Wägenbaura)

Przedmiot sprawy

Zasądzenie od EBC wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienia za zdaniem skarżącej poniesioną przez nią szkodę i doznaną krzywdę z powodu dyskryminacji związanej z jej działalnością związkową.

Sentencja wyroku

Europejski Bank Centralny zapłaci M.C. Cerafogli kwotę 5000 EUR.

W pozostałym zakresie skarga zostaje w części oddalona i w części odrzucona.

Europejski Bank Centralny pokrywa poza własnymi kosztami jedną trzecią kosztów poniesionych przez M.C. Cerafogli.

M.C. Cerafogli pokrywa dwie trzecie swoich kosztów.

____________

1 - Dz.U. C 327 z 20.12.2008, s. 43.