Language of document : ECLI:EU:F:2009:59

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(kolmas koda)

11. juuni 2009

Kohtuasi F‑81/08

Zoe Ketselidou

versus

Euroopa Ühenduste Komisjon

Avalik teenistus – Ametnikud – Hagi – Ühenduste kohtu otsus – Uus oluline asjaolu – Puudumine

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, milles Z. Ketselidou palub tühistada komisjoni 10. jaanuari 2008. aasta otsuse, milles keelduti rahuldamast hageja taotlust arvutada ümber tema pensioniõiguslik staaž, mida arvestatakse hageja Kreekas omandatud pensioniõiguste ülekandmisel ühenduse süsteemi.

Otsus: Jätta hagi ilmse põhjendamatuse tõttu rahuldamata. Mõista kõik kohtukulud välja hagejalt.

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Hagi – Tähtaeg – Jõustunud haldusotsuse uuesti läbivaatamine

(Personalieeskirjad, artiklid 90 ja 91)

2.      Ametnikud – Hagi – Eelnev halduskaebus – Tähtaeg – Aegumine – Menetluse taasavamine – Tingimus – Uus asjaolu

(Personalieeskirjad, artiklid 90 ja 91)

1.      Uue ja olulise asjaolu olemasolu võib õigustada kaebetähtaegade möödumisel jõustunud otsuse uuesti läbivaatamise taotluse esitamist. Kõnealune asjaolu peab olema võimeline muutma oluliselt otsuse uut läbivaatamist taotleva isiku olukorda. Ühtlasi peab kõnealune isik esitama oma haldustaotluse mõistliku tähtaja jooksul. Tema huvi taotleda oma haldusolukorra kohandamist uutele õigusnormidele tuleb nimelt tasakaalustada õiguskindluse nõudega.

(vt punktid 32–36)

Viited:

Euroopa Kohus: 26. september 1985, kohtuasi 231/84: Valentini vs. komisjon (EKL 1985, lk 3027, punkt 14); 13. november 1986, kohtuasi 232/85: Becker vs. komisjon (EKL 1986, lk 3401, punkt 10).

Esimese Astme Kohus: 22. september 1994, kohtuasi T‑495/93: Carrer jt vs. Euroopa Kohus (EKL AT 1994, lk I‑A‑201 ja II‑651, punkt 20); 25. märts 1998, kohtuasi T‑202/97: Koopman vs. komisjon (EKL AT 1998, lk I‑A‑163 ja II‑511, punkt 24); 14. juuli 1998, kohtuasi T‑42/97: Lebedef vs. komisjon (EKL AT 1998, lk I‑A‑371 ja II‑1071, punkt 25); 7. veebruar 2001, kohtuasi T‑186/98: Inpesca vs. komisjon (EKL 2001, lk II‑557, punkt 51).

Avaliku Teenistuse Kohus: 16. jaanuar 2007, kohtuasi F‑92/05: Genette vs. komisjon (EKL AT 2007, lk I‑A‑1‑0000 ja II‑A‑1‑0000, punkt 62).

2.      Ühenduste kohtu otsuse järeldus, et üldise ulatusega haldusotsus rikub personalieeskirju, ei saa ametnike suhtes, kes ei kasutanud mõistliku aja jooksul personalieeskirjades ette nähtud kaebevõimalusi, kujutada endast uut asjaolu, mis õigustaks taotluse esitamist, milles palutakse ametisse nimetava asutuse poolt nende kohta antud üksikotsuste uuesti läbivaatamist.

(vt punkt 47)

Viited:

Esimese Astme Kohus: 11. juuli 1997, kohtuasi T‑16/97: Chauvin vs. komisjon (ELK AT 1997, lk I‑A‑237 ja II‑681, punktid 39–45); 9. veebruar 2000, kohtuasi T‑165/97: Gómez de la Cruz Talegón vs. komisjon (EKL AT 2000, lk I‑A‑19 ja II‑79, punkt 51).