Language of document : ECLI:EU:F:2009:94

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

(druhý senát)

9. července 2009

Věc F-85/08

Pietro Notarnicola

v.

Účetní dvůr Evropských společenství

„Veřejná služba – Smluvní zaměstnanec – Zpráva o ukončení zkušební doby – Lhůty – Propuštění po uplynutí zkušební doby – Odůvodnění – Zjevně nesprávné posouzení “

Předmět: Žaloba, podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou se P. Notarnicola domáhá zrušení rozhodnutí generálního tajemníka Účetního dvora ze dne 16. července 2008, potvrzujícího rozhodnutí o jeho propuštění, přijaté dne 5. března 2008 ředitelem lidských zdrojů, výpočetní techniky a telekomunikací.

Rozhodnutí: Žaloba se zamítá. Žalobci se ukládá náhrada veškerých nákladů řízení.

Shrnutí

1.      Úředníci – Smluvní zaměstnanci – Přijetí – Zkušební doba

(Služební řád úředníků, článek 34; pracovní řád ostatních zaměstnanců, článek 84)

2.      Úředníci – Smluvní zaměstnanci – Přijetí – Zkušební doba

(Pracovní řád ostatních zaměstnanců, článek 84)

3.      Úředníci – Smluvní zaměstnanci – Přijetí – Zkušební doba – Rozhodnutí o propuštění po uplynutí zkušební doby

(Pracovní řád ostatních zaměstnanců, článek 84)

1.      Cílem článku 34 služebního řádu je zajistit dotyčnému právo předložit orgánu oprávněnému ke jmenování své případné námitky a zajistit, že tyto námitky budou tímto orgánem zohledněny. Takový cíl musí být přiznán rovněž článku 84 pracovního řádu ostatních zaměstnanců.

Jelikož smluvnímu zaměstnanci ve zkušební lhůtě bylo umožněno uplatnit u správy své stanovisko k posouzením hodnotitele, opožděné vypracování zprávy o ukončení zkušební doby, které sice představuje nesrovnalost s výslovnými požadavky pracovního řádu ostatních zaměstnanců, však nemůže, jakkoliv je politováníhodné, zpochybnit platnost zprávy nebo případně rozhodnutí o propuštění.

Lhůta stanovená v čl. 84 odst. 3 pracovního řádu ostatních zaměstnanců, stanovujícím předání zprávy o ukončení zkušební doby hodnotitelem zaměstnanci ve zkušební době nejpozději jeden měsíc před uplynutím zkušební doby, nepředstavuje výpovědní lhůtu, ale má zajistit, aby mohl zaměstnanec uplatnit své námitky dříve, než orgán přijme rozhodnutí o ponechání či neponechání dotyčného ve služebním poměru ke dni pokud možno shodujícímu se s dnem uplynutí zkušební doby.

(viz body 31 až 33)

Odkazy:

Soudní dvůr: 12. července 1973, Di Pillo v. Komise, 10/72 a 47/72, Recueil, s. 763, bod 16; 8. října 1981, Tither v. Komise, 175/80, Recueil, s. 2345, bod 13; 25. března 1982, Munk v. Komise, 98/81, Recueil, s. 1155, bod 8

Soud prvního stupně: 1. dubna 1992, Kupka-Floridi v. HSV, T‑26/91, Recueil, s. II‑1615, bod 20; 5. března 1997, Rozand-Lambiotte v. Komise, T‑96/95, Recueil FP, s. I‑A‑35 a II‑97, bod 68; 21. září 1999, Trigari-Venturin v. Překladatelské středisko, T‑98/98, Recueil FP, s. I‑A‑159 a II‑821, bod 57

Soud pro veřejnou službu: 18. října 2007, Krcova v. Soudní dvůr, F‑112/06, Sb. VS s. I‑A‑1‑0000 a II‑A‑1‑0000, body 33 a 35

2.      Článek 84 pracovního řádu ostatních zaměstnanců sice nestanoví žádnou závaznou lhůtu od písemného sdělení námitek zaměstnance ve zkušební době k posouzení hodnotitele ohledně jeho způsobilosti pro jeho ponechání či neponechání na jeho pracovním místě, ve které by orgán oprávněný k uzavírání pracovních smluv musel přijmout své rozhodnutí o jeho ponechání na jeho pracovním místě nebo o jeho propuštění, rozhodnutí uvedeného orgánu o ponechání dotyčného ve služebním poměru však musí být přijato ke dni pokud možno shodujícímu se s dnem uplynutí zkušební doby.

(viz body 43 a 44)

Odkazy:

Soud prvního stupně: výše uvedený Trigari-Venturin v. Překladatelské středisko, bod 74

3.      Rozhodnutí o nejmenování úředníka ve zkušební době se z povahy věci odlišuje od „propuštění“ ve vlastním slova smyslu osoby, která byla jmenována stálým úředníkem. Zatímco ve druhém uvedeném případě je třeba provést podrobný přezkum důvodů opravňujících k ukončení založeného pracovního vztahu, posouzení v rozhodnutích týkajících se jmenování úředníků ve zkušební době musí být globální a týkat se existence, či neexistence, souboru kladných poznatků zjištěných během zkušební doby, který ukazuje, že jmenování úředníka ve zkušební době je v zájmu služby.

Stejně tak je tomu, pokud jde o článek 84 pracovního řádu ostatních zaměstnanců, jelikož rozhodnutí o neponechání smluvního zaměstnance na pracovním místě po skončení pracovní doby (nebo během ní) se svojí povahou rovněž odlišuje od propuštění zaměstnance, který byl předtím potvrzen na svém pracovním místě na základě kladné zprávy o ukončení zkušební doby. Obdobně, jako je tomu v případě rozhodnutí o jmenování či nejmenování, rozhodnutí o ponechání či neponechání zaměstnance na jeho pracovním místě vyžaduje globální posouzení týkající se zkušební doby a umožňující zjistit existenci, či neexistenci, souboru kladných poznatků, který ukazuje, že ponechání zaměstnance ve služebním poměru je v zájmu služby.

Správa má mimoto velký prostor při posuzování schopností a výkonů úředníka nebo zaměstnance ve zkušební době podle zájmu služby. Soudu pro veřejnou službu tedy nepřísluší nahrazovat svým posouzením posouzení orgánů, co se týče výsledku zkušební doby a způsobilosti uchazeče pro konečné jmenování nebo potvrzení jeho smlouvy ve veřejné službě Společenství, a jeho přezkum se omezuje na přezkum neexistence zjevně nesprávného posouzení či zneužití pravomoci.

(viz body 70 až 72)

Odkazy:

Soudní dvůr: výše uvedený Munk v. Komise, bod 16; 17. listopadu 1983, Tréfois v. Soudní dvůr, 290/82, Recueil, s. 3751, body 24, 25 a 29; 5. dubna 1984, Alvarez v. Parlament, 347/82, Recueil, s. 1847, bod 16; 15. května 1985, Patrinos v. HSV, 3/84, Recueil, s. 1421, body 13 a 25

Soud prvního stupně: výše uvedený Kupka-Floridi v. HSV, bod 52; výše uvedený Rozand-Lambiotte v. Komise, body 112 a 113; 27. června 2002, Tralli v. ECB, T‑373/00, T‑27/01, T‑56/01 a T‑69/01, Recueil FP, s. I‑A‑97 a II‑453, bod 76

Soud pro veřejnou službu: výše uvedený Krcova v. Soudní dvůr, bod 62