Language of document : ECLI:EU:F:2009:94

CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS (otrā palāta)

2009. gada 9. jūlijā

Lieta F‑85/08

Pietro Notarnicola

pret

Eiropas Kopienu Revīzijas palātu

Civildienests – Līgumdarbinieks – Ziņojums par pārbaudes laiku – Termiņi – Atlaišana pārbaudes laika beigās – Pamatojums – Acīmredzama kļūda vērtējumā

Priekšmets Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar kuru P. Notarnicola lūdz atcelt Revīzijas palātas ģenerālsekretāra 2008. gada 16. jūlija lēmumu, ar kuru tika apstiprināts lēmums viņu atlaist, ko 2008. gada 5. martā pieņēma Cilvēkresursu, informātikas un telekomunikāciju direktorāts

Nolēmums Prasību noraidīt. Prasītājs atlīdzina visus tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Līgumdarbinieki – Pieņemšana darbā – Pārbaudes laiks

(Civildienesta noteikumu 34. pants; Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 84. pants)

2.      Ierēdņi – Līgumdarbinieki – Pieņemšana darbā – Pārbaudes laiks

(Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 84. pants)

3.      Ierēdņi – Līgumdarbinieki – Pieņemšana darbā – Pārbaudes laiks – Lēmums par atlaišanu pārbaudes laika beigās

(Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 84. pants)

1.      Civildienesta noteikumu 34. panta mērķis ir garantēt ieinteresētās personas tiesības attiecīgā gadījumā iesniegt savus apsvērumus iecēlējinstitūcijā un nodrošināt, ka šī iestāde tos ņem vērā. Šāds mērķis ir jāpiešķir arī Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 84. pantam.

Ja pārbaudāmajam līgumdarbiniekam ir bijusi iespēja darīt zināmu savu viedokli administrācijai par novērtētāja vērtējumu, tad novēlota pārbaudes laika ziņojuma sagatavošana, kaut arī tā ir kvalificējama kā pārkāpums saskaņā ar skaidri noteiktām prasībām Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtībā, lai cik tā arī nebūtu nosodāma, nav tāda, ar ko var apstrīdēt šo ziņojumu spēkā esamību vai attiecīgā gadījumā lēmumu par atlaišanu.

Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 84. panta 3. punktā noteiktais termiņš, kurā ir paredzēts, ka novērtētājs pārbaudāmajam nodod ziņojumu par pārbaudes laiku vēlākais vienu mēnesi pirms pārbaudes laika beigām, nav kvalificējams kā uzteikuma termiņš, bet tā mērķis ir nodrošināt, lai darbiniekam tiktu sniegta iespēja darīt zināmu savu viedokli iestādei, pirms tā pieņem lēmumu par to, vai turpināt darba tiesiskās attiecības ar ieinteresēto personu datumā, kurš, cik vien iespējams, atbilst pārbaudes laika beigu datumam.

(skat. 31.–33. punktu)

Atsauces

Tiesa: 1973. gada 12. jūlijs, 10/72 un 47/72 Di Pillo/Komisija, Recueil, 763. lpp., 16. punkts; 1981. gada 8. oktobris, 175/80 Tither/Komisija, Recueil, 2345. lpp., 13. punkts; 1982. gada 25. marts, 98/81 Munk/Komisija, Recueil, 1155. lpp., 8. punkts.

Pirmās instances tiesa: 1992. gada 1. aprīlis T‑26/91, KupkaFloridi/EESK, Recueil, II‑1615. lpp., 20. punkts; 1997. gada 5. marts, T‑96/95 Rozand‑Lambiotte/Komisija, Recueil FP, I‑A‑35. un II‑97. lpp., 68. punkts; 1999. gada 21. septembris, T‑98/98 Trigari‑Venturin/Tulkošanas centrs, Recueil FP, I‑A‑159. un II‑821. lpp., 57. punkts.

Civildienesta tiesa: 2007. gada 18. oktobris, F‑112/06 Krcova/Tiesa, Krājums‑CDL, I‑A‑1‑0000. un II‑A‑1‑0000. lpp., 33. un 35. punkts.

2.      Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 84. pantā nav paredzēts nekāds saistošs termiņš, sākot no brīža, kad pārbaudāmais ir paziņojis savus rakstiskos apsvērumus par novērtētāja vērtējumu attiecībā uz viņa īpašībām, lai viņu paturētu amatā vai nē, kurā institūcijai, kura ir tiesīga noslēgt darba līgumus, būtu jāpieņem lēmums paturēt pārbaudāmo amatā vai viņu atlaist, tomēr minētās institūcijas lēmums par to, vai ieinteresēto personu paturēt amatā, ir, cik vien iespējams, jāpieņem datumā, kurš atbilst pārbaudes laika beigu datumam.

(skat. 43. un 44. punktu)

Atsauce

Pirmās instances tiesa: Trigari‑Venturin/Tulkošanas centrs, minēts iepriekš, 74. punkts.

3.      Lēmums neapstiprināt amatā pārbaudāmo ierēdni pēc sava veida ir atšķirīgs no tādas personas “atlaišanas”, kura ir bijusi apstiprināta ierēdņa statusā. Ja šajā pēdējā gadījumā ir jāveic rūpīga to motīvu pārbaude, ar kuriem attaisno iedibinātu darba tiesisko attiecību izbeigšanu, tad lēmumos par pārbaudāma ierēdņa apstiprināšanu ir jāveic vispārīgs novērtējums, un tajā ir jābūt minētam, vai no pārbaudāmā īpašībām visā pārbaudes laikā izriet, ka pārbaudāmā apstiprināšana amatā ir dienesta interesēs.

Tas pats attiecas uz Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 84. pantu tajā ziņā, ka lēmums nepaturēt amatā līgumdarbinieku viņa pārbaudes laika beigās (vai pārbaudes laikā) arī pēc sava veida atšķiras no tāda darbinieka atlaišanas, kurš jau ir ticis apstiprināts amatā, pamatojoties uz labvēlīgu ziņojumu par pārbaudes laiku. Līdz ar to līdzīgi tam, kas attiecas uz lēmumu par darbinieka apstiprināšanu amatā, lēmumā par darbinieka paturēšanu amatā ir jāveic vispārīgs novērtējums par to, vai no pārbaudāmā īpašībām visā pārbaudes laikā izriet, ka pārbaudāmā apstiprināšana amatā ir dienesta interesēs.

Turklāt administrācijai ir plaša rīcības brīvība, lai novērtētu pārbaudāmā ierēdņa vai darbinieka spējas un sniegumu, ņemot vērā dienesta intereses. Līdz ar to Civildienesta tiesa nevar ar savu vērtējumu aizstāt iestāžu vērtējumu attiecībā uz pārbaudes laikā sasniegto rezultātu un spējām, kādas piemīt kandidātam, kas pretendē uz galīgu iecelšanu amatā vai uz tā līguma apstiprināšanu Kopienu publiskajā dienestā, tās kontrolei ierobežojoties tikai par to, vai nav pieļauta acīmredzama kļūda vērtējumā vai notikusi pilnvaru nepareiza izmantošana.

(skat. 70.–72. punktu)

Atsauces

Tiesa: Munk/Komisija, minēts iepriekš, 16. punkts; 1983. gada 17. novembris, 290/82 Tréfois/Tiesa, Recueil, 3751. lpp., 24., 25. un 29. punkts; 1984. gada 5. aprīlis, 347/82 Alvarez/Parlaments, Recueil, 1847. lpp., 16. punkts; 1985. gada 15. maijs, 3/84 Patrinos/EESK, Recueil, 1421. lpp., 13. un 25. punkts.

Pirmās instances tiesa: Kupka‑Floridi/EESK, minēts iepriekš, 52. punkts; Rozand‑Lambiotte/Komisija, minēts iepriekš, 112. un 113. punkts; 2002. gada 27. jūnijs, T‑373/00, T‑27/01, T‑56/01 un T‑69/01 Tralli/ECB, Recueil FP I‑A‑97. un II‑453. lpp., 76. punkts.

Civildienesta tiesa: Krcova/Tiesa, minēts iepriekš , 62. punkts.