Language of document : ECLI:EU:F:2009:94

PERSONALDOMSTOLENS DOM

(andra avdelningen)

den 9 juli 2009

Mål F-85/08

Pietro Notarnicola

mot

Europeiska gemenskapernas revisionsrätt

”Personalmål – Kontraktsanställd – Provanställningsrapport – Tidsfrister – Uppsägning efter provanställningsperiodens utgång – Motivering – Uppenbart oriktig bedömning”

Saken: Talan, väckt enligt artikel 236 EG och artikel 152 EA, genom vilken Pietro Notarnicola yrkar ogiltigförklaring av det beslut som fattats av revisionsrättens ordförande den 16 juli 2008, som fastställde det beslut genom vilket direktören för personal, data och telekommunikationer sade upp sökanden.

Avgörande: Talan ogillas. Sökanden ska ersätta samtliga rättegångskostnader.

Sammanfattning

1.      Tjänstemän – Kontraktsanställda – Rekrytering – Provanställningsperiod

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 34; anställningsvillkoren för övriga anställda, artikel 84)

2.      Tjänstemän – Kontraktsanställda – Rekrytering – Provanställningsperiod

(Anställningsvillkoren för övriga anställda, artikel 84)

3.      Tjänstemän – Kontraktsanställda – Rekrytering – Provanställningsperiod – Beslut om uppsägning efter provanställningsperiodens utgång

(Anställningsvillkoren för övriga anställda, artikel 84)

1.      Syftet med artikel 34 i tjänsteföreskrifterna är att säkerställa den berördes rätt att inkomma med eventuella synpunkter till tillsättningsmyndigheten och att se till att denna myndighet beaktar dessa synpunkter. Ett sådant syfte har också artikel 84 i anställningsvillkoren för övriga anställda.

Då en provanställd inför administrationen har getts möjlighet att framföra sin ståndpunkt avseende den rapporterande tjänstemannens bedömningar, är en försening med upprättandet av provanställningsrapporten – även om förseningen utgör en oegentlighet avseende de uttryckliga villkoren i anställningsvillkoren för övriga anställda och hur beklagansvärd den än är – inte av sådant slag att den påverkar giltigheten av betygsrapporten, eller, i förekommande fall, beslutet om uppsägning.

Den frist som föreskrivs i artikel 84.3 i anställningsvillkoren för övriga anställda, en artikel enligt vilken den rapporterande tjänstemannen ska tillställa den berörde en provanställningsrapport senast en månad före provanställningsperiodens utgång, är ingen uppsägningstid, utan syftet med den är att säkerställa att den anställde kan lämna sina synpunkter innan institutionen fattar ett beslut om huruvida den berörde ska behålla sin anställning vid ett datum som, i möjligaste mån, sammanfaller med datumet då provanställningsperioden löper ut.

(se punkterna 31–33)

Hänvisning till

Domstolen: 12 juli 1973, 10/72 och 47/72, Di Pillo mot kommissionen, REG 1973, s. 763, punkt 16; 8 oktober 1981, 175/80, Tither mot kommissionen, REG 1981, s. 2345, punkt 13; 25 mars 1982, 98/81, Munk mot kommissionen, REG 1982, s. 1155, punkt 8

Förstainstansrätten: 1 april 1992, T‑26/91, Kupka-Floridi mot SEK, REG 1992, s. II‑1615, punkt 20; 5 mars 1997, T‑96/95, Rozand-Lambiotte mot kommissionen, REGP 1997, s. I‑A‑35 och s. II‑97, point 68; 21 september 1999, T‑98/98, Trigari-Venturin mot Centre de traduction, REGP 1999, s. I‑A‑159 och s. II‑821, punkt 57

Personaldomstolen: 18 oktober 2007, F‑112/06, Krcova mot domstolen, REGP 2007, s. I‑A‑1‑0000 och s. II‑A‑1‑0000, punkterna 33 och 35

2.      Även om det, efter det att den provanställde har meddelat sina skriftliga synpunkter på den rapporterande tjänstemannens bedömning av huruvida den berörde har de yrkesmässiga kvalitéer som krävs för att behålla sin anställning, i artikel 84.3 i anställningsvillkoren för övriga anställda inte föreskrivs någon tvingande frist inom vilken den myndighet som är behörig att sluta anställningsavtal ska besluta om den berörde ska behålla sin anställning eller sägas upp, ska myndighetens beslut om huruvida den berörde ska behålla sin anställning fattas vid ett datum som, i möjligaste mån, sammanfaller med datumet då provanställningsperioden löper ut.

(se punkterna 43 och 44)

Hänvisning till

Förstainstansrätten: ovannämnda målet Trigari-Venturin mot Centre de traduction, punkt 74

3.      Ett beslut att inte bevilja en provanställd tjänsteman fast anställning skiljer sig till sin natur från själva ”uppsägningen” av en tjänsteman som har innehaft en fast anställning. Medan det i sistnämnda fall krävs en noggrann prövning av skälen till att ett etablerat anställningsförhållande ska upphöra, ska prövningen inför de beslut som avser huruvida provanställda ska beviljas fast anställning innefatta en helhetsbedömning av huruvida det under provanställningsperioden har framkommit positiva omständigheter som sammantaget visar att det ligger i tjänstens intresse att den provanställde beviljas fast anställning.

Detsamma gäller beträffande artikel 84.3 i anställningsvillkoren för övriga anställda, i det att även ett beslut att en kontraktsanställd inte ska behålla sin anställning efter provanställningsperiodens utgång (eller under denna period) till sin natur skiljer sig från uppsägningen av en anställd vars anställning tidigare har befästs på grundval av en positiv provanställningsrapport. I likhet med ett beslut om huruvida fast anställning ska beviljas, förutsätter således ett beslut huruvida en anställd ska behålla sin anställning att det görs en helhetsbedömning av huruvida det under provanställningsperioden har framkommit positiva omständigheter som sammantaget visar att det ligger i tjänstens intresse att den anställde behåller sin anställning.

Administrationen har dessutom ett stort utrymme för att bedöma en tjänstemans eller en provanställds lämplighet eller prestationer med hänsyn till tjänstens intresse. Det ankommer följaktligen inte på personaldomstolen att ersätta institutionernas bedömning med sin egen i fråga om resultatet av en provanställning och lämpligheten hos den som ansöker om en definitiv utnämning eller om att dess avtal avseende en tjänst inom gemenskapen ska befästas, eftersom dess prövning är begränsad till en kontroll av att det inte har förekommit en uppenbart oriktig bedömning eller maktmissbruk.

(se punkterna 70–72)

Hänvisning till

Domstolen: ovannämnda målet Munk mot kommissionen, punkt 16; 17 november 1983, 290/82, Tréfois mort domstolen, REG 1983, s. 3751, punkterna 24, 25 och 29; 5 april 1984, 347/82, Alvarez mot parlamentet, REG 1984, s. 1847, punkt 16; 15 maj 1985, 3/84, Patrinos mot SEK, REG 1985, s. 1421, punkterna 13 och 25

Förstainstansrätten: ovannämnda målet Kupka-Floridi mot SEK, punkt 52; ovannämnda målet Rozand-Lambiotte mot kommissionen, punkterna 112 och 113; 27 juni 2002, T‑373/00, T‑27/01, T‑56/01 och T‑69/01, Tralli mot ECB, REGP 2002, s. I‑A‑97 och s. II‑453, punkt 76

Personaldomstolen: ovannämnda målet Krcova mot domstolen, punkt 62