Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö – Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Liettua) – 13.11.2020 – Baltic Master v. Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Asia C-599/20)

Oikeudenkäyntikieli: liettua

Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Baltic Master

Vastaaja: Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Ennakkoratkaisukysymykset

1.    Onko yhteisön tullikoodeksista 12.10.1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/921 29 artiklan 1 kohdan d alakohtaa ja tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2.7.1993 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2454/932 143 artiklan 1 kohdan b, e tai f alakohtaa tulkittava siten, että myyjän ja ostajan katsotaan olevan keskenään etuyhteydessä, jos kuten käsiteltävässä asiassa, ei ole saatavilla asiakirjoja (virallisia tietoja), jotka osoittaisivat liikekumppanuuden tai valvonnan, mutta liiketoimien suorittamiseen liittyvät olosuhteet eivät – objektiivisten todisteiden perusteella – ole ominaisia tavanomaisissa kilpailuolosuhteissa harjoitettavalle liiketoiminnalle vaan pikemminkin tapauksille, joissa 1) liikesuhteet ovat erityisen tiiviit liiketoimen osapuolten suuren keskinäisen luottamuksen perusteella tai 2) liiketoimen yksi osapuoli valvoo sen toista osapuolta tai kolmas osapuoli valvoo liiketoimen molempia osapuolia?

2.    Onko asetuksen (ETY) N:o 2913/92 31 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että se on esteenä tullausarvon määrittämiselle kansalliseen tietokantaan sisältyvien tietojen perusteella, jotka koskevat sellaisten tavaroiden tullausarvoa, joilla on sama alkuperä ja jotka kuuluvat samaan Taric-nimikkeeseen, vaikka eivät olekaan samankaltaisia tavaroita asetuksen (ETY) N:o 2454/93 142 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetulla tavalla?

____________

1 EYVL 1992, L 302, s. 1

2 EYVL 1993, L 253, s. 1