Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Satversmes tiesa (Letland) den 13. november 2020 – AS »Pilsētas zemes dienests« mod Latvijas Republikas Saeima

(Sag C-598/20)

Processprog: lettisk

Den forelæggende ret

Satversmes tiesa

Parter i hovedsagen

Sagsøger: AS »Pilsētas zemes dienests«

Den institution, der har vedtaget den anfægtede retsakt: Latvijas Republikas Saeima

Præjudicielle spørgsmål

Skal momsfritagelsen for transaktioner vedrørende bortforpagtning og udlejning af fast ejendom i henhold til artikel 135, stk. 1, litra l), i Rådets direktiv 2006/112/EF 1 af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem fortolkes således, at denne fritagelse finder anvendelse på udlejning af grunde i forbindelse med tvangsudlejning?

Såfremt det første spørgsmål besvares bekræftende, og udlejning af en grund i forbindelse med tvangsudlejning således er momsfritaget, er denne fritagelse – når udlejning af grunde i alle andre tilfælde er momspligtig – da ikke i strid med et af principperne i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, nærmere bestemt princippet om momsens neutralitet?

____________

1     EUT 2006, L 347, s. 1.