Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Markkinaoikeus (Finska) 12. novembra 2020 – Kuluttaja-asiamies/MiGame Oy

(Zadeva C-594/20)

Jezik postopka: finščina

Predložitveno sodišče

Markkinaoikeus

Stranki v postopku v glavni stvari

Vlagatelj predloga: Kuluttaja-asiamies

Nasprotna stranka: MiGame Oy

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali je treba člen 21, prvi odstavek, Direktive 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o pravicah potrošnikov, spremembi Direktive Sveta 93/13/EGS in Direktive 1999/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Sveta 85/577/EGS in Direktive 97/7/ES Evropskega parlamenta in Sveta1 razlagati tako, da nasprotuje temu, da lahko trgovec poleg telefonske številke, za uporabo katere se zaračunava največ osnovna cena, navede telefonsko številko, ki jo potrošnik po potrebi uporabi pri zadevah v zvezi s sklenjeno pogodbo in za uporabo katere se zaračunava cena, višja od osnovne cene; dalje, ali je, če bi Sodišče presodilo, da je navedba telefonske številke, za uporabo katere se zaračunava cena, višja od osnovne cene, v nekaterih okoliščinah združljiva s členom 21, za presojo pomembno, na primer, da je telefonsko številko, za uporabo katere se zaračunava osnovna cena, mogoče preprosto najti in da je namen uporabe telefonskih številk dovolj jasno naveden, ter ali so za presojo pomembne bistvene razlike pri dosegljivosti službe za pomoč ali njena kakovost?

2.    Ali je treba pojem osnovne cene iz člena 21 Direktive 2011/83/EU razlagati tako, da lahko trgovec kot telefonsko linijo za pomoč za zadeve v zvezi s sklenjeno pogodbo navede le običajno geografsko številko v fiksnem ali mobilnem omrežju ali telefonsko številko, ki je za potrošnika brezplačna; dalje, če lahko trgovec navede drugo telefonsko številko, kakšna je najvišja cena, ki se lahko za uporabo te telefonske številke zaračuna potrošniku, ki je sklenil paketno pogodbo o storitvah telefonije?

____________

1 Direktiva 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o pravicah potrošnikov, spremembi Direktive Sveta 93/13/EGS in Direktive 1999/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Sveta 85/577/EGS in Direktive 97/7/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL 2011, L 304, str. 64).