Language of document :

Преюдициално запитване от Bundesgerichtshof (Германия), постъпило на 11 ноември 2020 г. — Reprensus GmbH/С-В Павлови Трейд ЕООД

(Дело C-591/20)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesgerichtshof

Страни в главното производство

Ищец: Reprensus GmbH

Ответник: С-В Павлови Трейд ЕООД

Преюдициален въпрос

Трябва ли член 7, точка 1, буква а) и точка 2 от Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела1 да се тълкува в смисъл, че съдът, който има компетентност по дела относно непозволено увреждане, е компетентен и по иск за обезщетение за вреди, ако ищецът е подтикнат чрез измама да сключи договор за продажба и да плати покупната цена?

____________

1     ОВ L 351, 2012 г., стр. 1.