Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 11 декември 2012 г. - Trentea/FRA

(Дело F-112/10)

(Публична служба - Персонал на FRA - Срочно наети служители - Назначаване - Обявление за свободна длъжност - Отхвърляне на кандидатура)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Cornelia Trentea (Виена, Австрия) (представители: L. Levi и M. Vandenbussche, avocats)

Ответник: Агенция на Европейския съюз за основните права (представители: M. Kjærum, подпомаган от B. Wägenbaur, avocat)

Предмет

Публична служба - На първо място, искане за отмяна на решението на ответника да отхвърли кандидатурата на жалбоподателката за длъжността административен сътрудник в областта "Финанси и снабдяване", както и на решението да бъде назначен друг кандидат - На второ място, искане за обезщетяване на имуществените и неимуществените вреди, които жалбоподателката твърди, че е претърпяла

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Осъжда г-жа Trentea да понесе направените от нея съдебни разноски и да заплати съдебните разноски, направени от Агенцията на Европейския съюз за основните права.

____________

1 - ОВ C 13, 15.1.2011 г., стр. 43.