Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 11 december 2012 - Trentea / FRA

(Zaak F-112/10)

(Openbare dienst - Personeel van FRA - Tijdelijke functionarissen - Aanwerving - Kennisgeving van vacature - Afwijzing van sollicitatie)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Cornelia Trentea (Wenen, Oostenrijk) (vertegenwoordigers: L. Levi en M. Vandenbussche, advocaten)

Verwerende partij: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (vertegenwoordigers: M. Kjærum, gemachtigde, bijgestaan door B. Wägenbaur, advocaat)

Voorwerp

Openbare dienst - In de eerste plaats, verzoek om nietigverklaring van het besluit van de verwerende partij tot afwijzing van verzoeksters sollicitatie naar een ambt van administratief assistent op het gebied van "inkoop en financiën" en van het besluit tot aanstelling van een andere sollicitant. In de tweede plaats, verzoek om vergoeding van de materiële en immateriële schade die verzoekster zou hebben geleden

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Trentea zal haar eigen kosten dragen en wordt verwezen in de kosten van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten.

____________

1 - PB C 13 van 15.1.2011, blz. 43.