Language of document : ECLI:EU:F:2011:173

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS (teine koda)

29. september 2011

Kohtuasi F‑114/10

Carlos Bowles, Emmanuel Larue

ja

Sarah Whitehead

versus

Euroopa Keskpank (EKP)

Avalik teenistus – EKP personal – Üldine palkade kohandamine – Arvutusmeetod – Esialgsed andmed – Majandus‑ ja rahanduskriis – Erakorralised asjaolud – Isikut kahjustav meede – Palgateatis – Esialgne meede

Ese:      Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja kohta artikli 36.2 alusel esitatud hagi, millega C. Bowles, E. Larue ja S. Whitehead paluvad tühistada nende 2010. aasta jaanuari ja järgmiste kuude palgalehed osas, milles neis kohaldatakse 2010. aasta palkade kohandamise järel 2% palgatõusu, ja teiseks nõue mõista EKP‑lt välja kahjuhüvitis, mis vastab nende palga 0,1%‑lisele tõusule ning kõikidele teistele tuletatud rahalistele õigustele alates 2010. aasta jaanuarist, millele lisandub viivitusintress; ostujõule tekitatud kahjule, mille summaks tuleb esialgu ex aequo et bono kinnitada 5000 eurot hageja kohta, ning mittevaralisele kahjule, mille summaks tuleb ex aequo et bono hinnata 5000 eurot hageja kohta.

Otsus:      Tühistada Euroopa Keskpanga otsused tõsta hagejate palka 2% võrra alates 1. jaanuarist 2010, nagu tuleneb nende 2010. aasta jaanuari ja järgnevate kuude palgateatistest. Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata. Mõista kõik kohtukulud välja EKP‑lt.

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Euroopa Keskpanga teenistujad – Hagi – Isikut kahjustav meede – Mõiste

(Protokoll Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja kohta, artikkel 36; Euroopa Keskpanga töötajate teenistustingimused, artikkel 13)

2.      Ametnikud – Euroopa Keskpanga teenistujad – Töötasu – Üldise töötasude kohandamise arvutusmeetod – Administratsiooni kaalutlusõigus – Piirid

3.      Ametnikud – Hagi – Kahju hüvitamise nõue – Vaidlustatud õigusvastase akti tühistamine – Mittevaralise kahju adekvaatne hüvitamine

1.      Ehkki töötasu teatised kui sellised ei ole isikut kahjustava meetme tunnustega, väljendavad nad rahaliselt siiski töötasu valdkonnas vastu võetud üldaktide kohaldamisel administratsiooni tehtud üksikotsuste ulatust.

Euroopa Keskpanga nõukogu võetud ajutine akt võib isikut kahjustada, kui selle vastuvõtmise eesmärk on mõjutada asjaomaste isikute huve, tuues kaasa selge muutuse nende õiguslikus seisundis ajavahemikul, mil seda akti kohaldatakse.

(vt punktid 42 ja 50)

Viited:

Avaliku Teenistuse Kohus: 24. juuni 2008, kohtuasi F‑116/05: Cerafogli ja Poloni vs. EKP (punkt 51); 28. oktoober 2010, kohtuasi F‑96/08: Cerafogli vs. EKP (punktid 33 ja 34 ning seal viidatud kohtupraktika).

2.      11. juuni 2008. aasta teade „Euroopa Keskpanga poolt üldisele palkade kohandamisele ajavahemikus 2009. aasta jaanuarist kuni 2011. aasta detsembrini kohaldatav metodoloogia” ei näe ette võimalust, et Euroopa Keskpank – välja arvatud juhul, kui tema kirjeldatud meetodi kohaldamise lõpptulemus ei ole kooskõlas palkade mõõdukuse poliitikaga – jätab kõrvale Eurostati esitatud esialgsed andmed, mille komisjon on teinud kättesaadavaks 31. oktoobril 2009 ja mis puudutavad palkade arengut võrdlusgrupis „Euroopa Liidu institutsioonid ja organid”. Vastupidi, üks 11. juuni 2008. aasta teates sisalduv joonealune märkus sätestab, et kuna nõukogu kiidab iga aasta detsembri lõpus heaks Euroopa Liidu institutsioone puudutavad andmed, siis selliseid esialgseid andmeid aktsepteeritakse. Seega peab Euroopa Keskpank võtma arvesse 3,6%‑list määra, mis oli viimane, mille komisjon 31. oktoobril 2009 kättesaadavaks tegi, ja seda isegi siis, kui liidu ametnike ja muude teenistujate töötasude kohandamise määr, mille nõukogu lõpuks kinnitab, on erinev.

Selleks et erimenetlusel, mis võimaldab Euroopa Keskpanga nõukogul kalduda kõrvale üldise palkade kohandamise arvutusmeetodi tulemustest, kui see läheb vastuollu Euroopa Keskpanga poliitilise suundumusega palkade mõõdukuse vallas ja kui puuduvad teised eri‑ või erandsätted, säiliks kasulik mõju, ei saa 11. juuni 2008. aasta teatest järeldada, et selle eesmärk ja mõte annavad Euroopa Keskpangale loa suure majanduskriisi puhul kalduda kõrvale joonealuse märkuse selgest ja ühemõttelisest sõnastusest.

(vt punktid 67 ja 70)

3.      Õigusvastase akti tühistamine võib olla iseenesest adekvaatne ja põhimõtteliselt piisav hüvitis igasuguse mittevaralise kahju eest, mida see akt võis tekitada, kui hageja ei tõenda, et on kannatanud sellist mittevaralist kahju, mis on tühistamise aluseks olnud õigusvastasusest eraldiseisev ja mida ei ole võimalik tühistamisega täielikult hüvitada.

(vt punkt 81)

Viited:

Euroopa Kohus: 7. veebruar 1990, kohtuasi C‑343/87: Culin vs. komisjon (punktid 27–29).

Euroopa Liidu Üldkohus: 9. detsember 2010, kohtuasi T‑526/08 P: komisjon vs. Strack (punkt 58).