Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 22 mei 2012 – AU / Europese Commissie

(Zaak F-109/10)1

(Openbare dienst – Arbeidscontractanten – Pensioenen – Vertrekpremie)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: AU (vertegenwoordiger: R. Oehmen, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: D. Martin en B. Eggers, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit van de Commissie houdende weigering om verzoeker een vertrekpremie te betalen

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

AU draagt zijn eigen kosten en de kosten van de Europese Commissie.

____________

1 PB C 13 van 15/01/2011, blz. 43.