Language of document :

Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 15. februar 2012 – AT mod EACEA

(Sag F-113/10) 1

(Personalesag – midlertidigt ansat – bedømmelsesrapport – endelig karakter – søgsmålsfrist – for sent indgivet – førtidig opsigelse af en tidsbegrænset ansættelseskontrakt som følge af utilstrækkelig faglig indsats – domstolsprøvelse – åbenbart urigtigt skøn)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: AT (ved advokaterne S. Rodrigues og C. Bernard-Glanz)

Sagsøgt: Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur (EACEA) (ved F. Couplan og D. Homann, som befuldmægtigede, og advokat B. Wägenbaur)

Sagens genstand

For det første påstand om annullation af sagsøgerens karriereudviklingsrapport for perioden fra den 1. juni til den 31. december 2008, for det andet påstand om annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse om opsigelse af sagsøgerens tidsbegrænsede ansættelseskontrakt før tid og for det tredje påstande om erstatning for lidt skade.

Konklusion

Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur frifindes.

AT betaler sagens omkostninger.

____________

1     EUT C 72 af 5.3.2011, s. 35.