Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 15. veebruari 2012. aasta otsus – AT versus Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusamet (EACEA)

(kohtuasi F-113/10)1

(Avalik teenistus – Ajutine teenistuja – Hindamisaruanne – Lõplik laad – Hagi esitamise tähtaeg - Hilinemine – Tähtajalise töölepingu ennetähtaegne ülesütlemine ebapädevuse tõttu – Kohtulik kontroll – Ilmne hindamisviga)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: AT (esindajad: advokaadid S. Rodrigues ja C. Bernard-Glanz)

Kostja: Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusamet (esindajad: F. Couplan ja D. Homann, advokaat B. Wägenbaur)

Ese

Nõue tühistada esiteks hageja karjääriarengu aruanne, mis puudutas ajavahemikku 1. juuni kuni 31. detsember 2008; teiseks nõue tühistada teenistuslepinguid sõlmima volitatud üksuse otsus öelda ennetähtaegselt üles hageja tähtajaline tööleping; ja kolmandaks nõuded hüvitada tekitatud kahju.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta AT kanda kõik kohtukulud.

____________

1     ELT C 72, 5.3.2011, lk 35.