Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2012. gada 15. februāra spriedums – AT/EACEA

(lieta F-113/10) 1

CivildienestsPagaidu darbinieksNovērtējuma ziņojumsGalīgais raksturs – Termiņš prasības celšanai – Nokavējums – Uz noteiktu laiku noslēgta darba līguma izbeigšana pirms termiņa nepietiekamas profesionālās kompetences dēļ – Pārbaude tiesā – Acīmredzama kļūda vērtējumā

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: AT (pārstāvji S. Rodrigues un C. Bernard-Glanz, advokāti)

Atbildētāja: EACEA (pārstāvji F. Couplan un D. Homann, pārstāvji, B. Wägenbaur, advokāts)

Priekšmets

Prasība, pirmkārt, atcelt prasītājas karjeras attīstības ziņojumu par laika posmu no 2008. gada 1. jūnija līdz 31. decembrim, otrkārt, atcelt institūcijas, kura ir pilnvarota noslēgt darba līgumus, lēmumu pirms termiņa izbeigt uz noteiktu laiku noslēgto prasītājas darba līgumu un, treškārt, prasība atlīdzināt nodarīto kaitējumu

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

AT sedz visus tiesāšanās izdevumus.

____________

1      OV C 72, 05.03.2011., 35. lpp.