Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 29 септември 2011 г. — Bowles, Larue и Whitehead/ЕЦБ

(Дело F-114/10)1

(Публична служба — Персонал на ЕЦБ — Обща корекция на заплатите — Метод за изчисление — Предварителни данни — Икономическа и финансова криза — Особени обстоятелства — Увреждащ акт — Извлечение от платежни ведомости — Неокончателен акт)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Carlos Bowles, Emmanuel Larue и Sarah Whitehead (Франкфурт на Майн, Германия) (представители: адв. L. Levi и адв. M. Vandenbussche)

Ответник: Европейска централна банка (представители: E. Carlini и M. López Torres, адв. B. Wägenbaur)

Предмет

Искане за отмяна на извлеченията от платежната ведомост на жалбоподателите от януари 2010 г. и следващите месеци, тъй като те отразяват увеличение на заплатата с 2 % вследствие на извършената корекция на заплатите за 2010 г., както и обезщетение за претърпените от жалбоподателите имуществени вреди

Диспозитив

Отменя решенията на Европейската централна банка да увеличи с 2 % възнагражденията на г-н Bowles, г-н Larue и г-жа Whitehead считано от 1 януари 2010 г., посочени в извлеченията от платежната ведомост за месец януари 2010 и следващите месеци.

Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.

Европейската централна банка понася всички съдебни разноски.

____________

1 ОВ C 55, 19.2.2011 г., стр. 37.