Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 2 listopada 2010 r. - Trentea przeciwko FRA

(Sprawa F-112/10)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Cornelia Trentea (Wiedeń, Austria) (przedstawiciele: adwokaci L. Levi i M. Vandenbussche)

Strona pozwana: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)

Przedmiot i opis sporu

Po pierwsze, stwierdzenie nieważności decyzji organu upoważnionego do zawierania umów o nieuwzględnieniu kandydatury skarżącej na stanowisko asystentki administracyjnej w dziedzinie zamówień publicznych i finansów oraz decyzji o powołaniu na to stanowisko innego kandydata. Po drugie, przyznanie odszkodowania i zadośćuczynienia za krzywdę.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji organu upoważnionego do zawierania umów z dnia 5 czerwca 2010 r. o nieuwzględnieniu kandydatury skarżącej na stanowisko, o którym mowa w ogłoszeniu nr TAADMIN-AST4-2009 oraz decyzji o powołaniu na to stanowisko innego kandydata;

w razie potrzeby, stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 22 lipca 2010 r. o oddaleniu zażalenia skarżącej oraz decyzji z dnia 27 września 2010 r. o oddaleniu wniosku skarżącej o ponowne rozpoznanie sprawy i uzupełnienie zażalenia;

nałożenie na stronę pozwaną obowiązku wyrównywania aż do osiągnięcia przez skarżącą wieku emerytalnego szkody poniesionej przez nią, która odpowiada różnicy między jej aktualnym wynagrodzeniem a wynagrodzeniem urzędnika zaszeregowanego do grupy AST4, włącznie z wszystkimi dodatkami i zasiłkami oraz prawami emerytalnymi;

zasądzenie od strony pozwanej zapłaty na rzecz skarżącej zadośćuczynienia za krzywdę oszacowaną ex aequo et bono na 10000 EUR;

obciążenie strony pozwanej całością kosztów postępowania.

____________