Language of document :

Жалба, подадена на 29 октомври 2010 г. - Couyoufa/Комисия

(Дело F-110/10)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Denise Couyoufa (Атина, Гърция) (представител: S. Pappas, avocat)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решението на ответника за отхвърляне на искането на жалбоподателя да бъде освободена от задължителната ротация

Искания на жалбоподателя

да се установи, че решението от 31 юли 2008 г. е опорочено от незакосъобразност,

да се отмени решението от 26 февруари 2010 г. за отхвърляне на искането на г-жа Couyoufa,

да се отмени решението за отхвърляне на административната ѝ жалба срещу това решение,

да се осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.

____________