Language of document :

Жалба, подадена на 26 октомври 2010 г. - Schätzel/Комисия

(Дело F-109/10)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Michael Wolfgang Schätzel (Ransbach-Baumbach, Германия) (представител: R. Oehmen, Rechtsanwalt)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решението на Комисията, с което на жалбоподателя се отказва изплащане на обезщетение при прекратяване на служебното правоотношение

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението за отказ на Европейската Комисия от 8 април 2010 г., както и решението за отхвърляне на жалбата от 30.07.2010 г., номер на жалбата R/351/10 и да се осъди Комисията да изплати на жалбоподателя за дейността му за периода от 1 март 2009 г. до 28 февруари 2010 г. обезщетение при прекратяване на служебното правоотношение в размер, съответстващ на актюерската равностойност на пенсията му за осигурителен стаж и възраст, право на която е придобил въз основа на дейността си в Комисията;

да се осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.

____________