Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 26 października 2010 r. - Schätzel przeciwko Komisji

(Sprawa F-109/10)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Michael Wolfgang Schätzel (Ransbach-Baumbach, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat R. Oehmen)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o odmowie przyznania skarżącemu odprawy.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Europejskiej z dnia 8 kwietnia 2010 r. oraz decyzji z dnia 30 lipca 2010 r. o oddaleniu zażalenia nr R/351/10 a także nałożenie na Komisję obowiązku zapłaty na rzecz skarżącego odprawy za okres od dnia 1 marca 2009 r. do dnia 28 lutego 2010 r., której kwota będzie odpowiadała równowartości jego praw emerytalnych nabytych przez niego w związku z pracą w Komisji;

obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania.

____________