Language of document :

Žaloba podaná 26. októbra 2010 - Schätzel/Komisia

(vec F-109/10)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: Michael Wolfgang Schätzel (Ransbach-Baumbach, Nemecko) (v zastúpení: R. Oehmen, Rechtsanwalt)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia, ktorým Komisia zamieta vyplatiť žalobcovi odchodné

Návrhy žalobcu

zrušiť zamietavé rozhodnutie Európskej komisie z 8. apríla 2010, ako aj rozhodnutie z 30. júla 2010 o zamietnutí sťažnosti č. R/351/10 a zaviazať Komisiu vyplatiť žalobcovi za jeho prácu od 1. marca 2009 do 28. februára 2010 odchodné, ktorého výška zodpovedá poistno-matematickému ekvivalentu starobného dôchodku, ktorý žalobca nadobudol na základe výkonu práce v Komisii,

zaviazať Európsku komisiu na náhradu trov konania.

____________