Language of document :

Жалба, подадена на 29 октомври 2010 г. - Bernaldo de Quirós/Комисия

(Дело F-111/10)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Belén Bernaldo de Quirós (Брюксел, Белгия) (представител: L. Levi, avocat)

Ответник: Европейска комисия

Предмет и описание на спора

Отмяна на мълчаливия отказ, с който се отхвърля докладната записка на жалбоподателя, в която последният иска от ответника защита по силата на член 22а, параграф 3 от Правилника, както и искането за обезщетение за вреди и пропуснати ползи

Искания на жалбоподателя

отмяна на мълчаливия отказ, с който се отхвърля искането на жалбоподателя от 1 октомври 2009 г., и ако е необходимо на писмото/решение на IDOC от 3 ноември 2009 г., както и на писмото на генералния директор на Генерална дирекция Човешки ресурси на Европейската комисия от 22 март 2010 г.;

доколкото това е необходимо, отмяна на решението, с което се отхвърля подадената от жалбоподателя административна жалба, решение, което е с дата 3 август 2010 г. и е съобщено на 4 август 2010 г.

С оглед изложеното по-горе,

Органът по назначаването да вземе мерките, предмет на искането от 1 октомври 2009 г.;

да му бъде осигурена, по-специално, предвидената в член 22а от Правилника защита,

да бъдат оттеглени от докладните записки от 6 май и 30 септември 2008 г. направените срещу жалбоподателя оплаквания и претърпяната от жалбоподателя вреда да се поправи чрез изплащането на обезщетение за вреди и пропуснати ползи;

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

____________