Language of document :

Žaloba podaná dne 29. října 2010 - Bernaldo de Quirós v. Komise

(Věc F-111/10)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Belén Bernaldo de Quirós (Brusel, Belgie) (zástupce: L. Levi, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení implicitního rozhodnutí, kterým byl zamítnut dopis žalobce, kterým od žalované požaduje ochranu podle čl. 22a odst. 3 služebního řádu, a návrh na náhradu škody.

Návrhové žádání žalobce

zrušit implicitní rozhodnutí o zamítnutí žádosti žalobce ze dne 1. října 2009 a v případě potřeby dopis/rozhodnutí IDOC ze dne 3. listopadu 2009 a dopis Generálního ředitelství pro lidské zdroje Evropské komise ze dne 22. března 2010,

v případě potřeby zrušit rozhodnutí o zamítnutí jeho stížnosti, které bylo vydáno dne 3. srpna 2010 a doručeno následující den, tedy 4. srpna 2010.

Proto navrhuje:

aby orgán oprávněný ke jmenování přijal opatření požadované v jeho žádosti ze dne 1. října 2009,

aby mu zvláště byla zaručena ochrana stanovená v článku 22a služebního řádu,

aby byly z poznámek ze dne 6. května 2008 a 30. září 2008 odstraněny výhrady vůči žalobci, a aby byla žalobci přiznána náhrada škody za ujmu, která mu byla způsobena,

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

____________