Language of document :

Talan väckt den 29 oktober 2010 - Bernaldo de Quirós mot kommissionen

(Mål F-111/10)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Belén Bernaldo de Quirós (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten L. Levi)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av det tysta avslaget av sökandens skrivelse genom vilken hon anmodar om att svaranden ska tillerkänna henne det skydd som föreskrivs i punkt 3 i artikel 22a i tjänsteföreskrifterna och om skadestånd.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara det tysta avslaget av sökandens anmodan av den 1 oktober 2009 samt, i den mån det är nödvändigt, skrivelsen/beslutet från IDOC av den 3 november 2009 och skrivelsen från generaldirektören vid Europeiska kommissionens generaldirektorat för personal av den 22 mars 2010, och

i den mån det är nödvändigt, ogiltigförklara beslutet att avslå sökandens klagomål, vilket är daterat den 3 augusti 2010 och delgavs sökanden dagen därpå, den 4 augusti 2010,

samt följaktligen

att de åtgärder som sökanden anmodat om i sin skrivelse av den 1 oktober 2009 ska vidtas av tillsättningsmyndigheten,

att hon ska tillerkännas det skydd som föreskrivs i artikel 22a i tjänsteföreskrifterna,

att de beskyllningar som framställts emot sökanden i skrivelserna av den 6 maj 2008 och den 30 september 2008 ska dras tillbaka och att sökanden ska tillerkännas skadestånd för den skada som hon lidit, och

att kommissionen ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.

____________