Language of document :

2. novembril 2010 esitatud hagi - AT versus EACEA

(kohtuasi F-113/10)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: AT (esindajad: advokaadid S. Rodrigues, A. Blot ja C. Bernard-Glanz)

Kostja: Hariduse, audiovisuaalvaldkonna ja kultuuri täitevasutus

Hagi ese ja sisu

Taotlus esiteks tühistada hageja karjääriarengu aruanne ajavahemiku 1. juunist kuni 31. detsembrini 2008 kohta, teiseks tühistada teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutuse otsus, millega öeldi hageja tähtajaline tööleping ennetähtaegselt üles, ja kolmandaks rahuldada kahju hüvitamise taotlused.

Hageja nõuded

tühistada hageja 2008. aasta karjääriarengu aruanne, mille hariduse, audiovisuaalvaldkonna ja kultuuri täitevasutus võttis vastu 29. oktoobri 2009. aasta otsusega;

tühistada hariduse, audiovisuaalvaldkonna ja kultuuri täitevasutuse 12. veebruari 2010. aasta otsus, millega öeldi hageja tööleping üles; ning vajaduse korral,

tühistada hariduse, audiovisuaalvaldkonna ja kultuuri täitevasutuse otsus, millega jäeti rahuldamata hageja poolt tema 2008. aasta karjääriarengu aruande ning töölepingu ülesütlemise peale esitatud kaebused; mõista EACEA-lt välja hüvitissumma, mis ei ole madalam hageja töötasust (ja kõigist muude teenistujate teenistustingimustes ettenähtud eelistest), ajavahemiku eest alates töökohustuste lõppemisest 12. veebruaril 2010 kuni pärast ülesütlemise otsuse tühistamist asutusse tööle ennistamise kuupäevani, nii ametialase kui ka varalise kahju eest, millele lisanduvad seadusjärgses määras viivitusintressid tehtava kohtuotsuse kuupäevast alates;

mõista EACEA-lt füüsilise kahju tekitamise eest välja summa, mille suuruseks on esialgu määratud 10 000 eurot ning millele lisanduvad seadusjärgses määras viivitusintressid tehtava kohtuotsuse kuupäevast alates;

mõista EACEA-lt mittevaralise kahju tekitamise eest välja summa, mille suuruseks on esialgu ning ex aequo et bono määratud 50 000 eurot, millele lisanduvad seadusjärgses määras viivitusintressid tehtava kohtuotsuse kuupäevast alates;

igal juhul mõista EACEA-lt 2008. aasta karjääriarengu aruande koostamise mõistliku tähtaja ületamisega tekitatud kahju eest välja summa, mille suuruseks on esialgu ning ex aequo et bono määratud 10 000 eurot, millele lisanduvad seadusjärgses määras viivitusintressid tehtava kohtuotsuse kuupäevast alates;

mõista kohtukulud välja EACEA-lt.

____________