Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgerichtshof (Itävalta) on esittänyt 20.4.2021 – Luxury Trust Automobil GmbH

(Asia C-247/21)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Verwaltungsgerichtshof

Pääasian asianosaiset

Revision-menettelyn valittaja: Luxury Trust Automobil GmbH

Vastapuolena oleva viranomainen: Finanzamt Österreich, Dienststelle Baden Mödling

Ennakkoratkaisukysymykset

1)    Onko yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY1 , sellaisena kuin se on muutettuna 13.7.2010 annetulla neuvoston direktiivillä 2010/45/EU2 , 42 artiklan a alakohtaa, luettuna yhdessä kyseisen direktiivin 197 artiklan 1 kohdan c alakohdan kanssa, tulkittava siten, että luovutuksen vastaanottaja on määrätty veronmaksuvelvolliseksi myös silloin, kun laskussa, jossa ei eritellä arvonlisäveron määrää, on maininta ”Verovapaa yhteisön sisäinen kolmikantakauppa”?

2)    Mikäli ensimmäiseen kysymykseen vastataan kieltävästi:

a)    Voidaanko tällainen laskussa annettu tieto oikaista pätevästi jälkikäteen (korvaamalla se maininnalla: ”Liikevaihtoverolain (Umsatzsteuergesetz) 25 §:n mukainen yhteisön sisäinen kolmikantakauppa. Veronmaksuvelvollisuus siirtyy luovutuksen vastaanottajalle”)?

b)    Onko pätevän oikaisun edellytyksenä se, että oikaistu lasku saapuu laskun vastaanottajalle?

c)    Vaikuttaako oikaisu taannehtivasti alkuperäisestä laskutuspäivästä lukien?

3)    Onko direktiivin 2006/112/EY, sellaisena kuin se on muutettuna 13.7.2010 annetulla neuvoston direktiivillä 2010/45/EU, 219 a artiklaa tulkittava siten, että on sovellettava sen jäsenvaltion laskutusta koskevia sääntöjä, jonka sääntöjä olisi sovellettava silloin, kun ”hankkijaa” ei ole (vielä) laskussa määrätty veronmaksuvelvolliseksi, vai onko sovellettava sen jäsenvaltion sääntöjä, jonka sääntöjä olisi sovellettava silloin, kun on katsottava, että ”hankkija” on pätevästi määrätty veronmaksuvelvolliseksi?

____________

1     EUVL 2006, L 347, s. 1.

2     Direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta laskutussääntöjen osalta 13.7.2010 annettu neuvoston     direktiivi (EUVL 2010, L 189, s. 1).