Language of document :

A Verwaltungsgerichtshof (Ausztria) által 2021. április 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Luxury Trust Automobil GmbH

(C-247/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Verwaltungsgerichtshof

Az alapeljárás felei

Felülvizsgálati kérelmet előterjesztő fél: Luxury Trust Automobil GmbH

Ellenérdekű hatóság: Finanzamt Österreich, Dienststelle Baden Mödling

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv1 197. cikke (1) bekezdésének c) pontjával összefüggésben értelmezett 42. cikkének a) pontját (a 2010. július 13-i 2010/45/EU tanácsi irányelv2 szerinti változatában), hogy a megrendelő akkor is adó megfizetésére kötelezett személynek minősül, ha a számlán, amely nem tünteti fel a hozzáadottérték-adó összegét, szerepel a „adómentes Közösségen belüli háromszögügylet” szöveg?

Az első kérdésre adott nemleges válasz esetén:

a)    helyesbíthető-e utólag érvényesen az ilyen számlaadat (annak feltüntetésével, hogy „UStG 25. §-a szerinti, Közösségen belüli háromszögügylet. Az adó megfizetésének kötelezettsége a megrendelőre száll át”)?

b)    Szükséges-e az eredményes helyesbítéshez, hogy a helyesbített számla eljusson a számlabefogadóhoz?

c)    Az eredeti számlázás időpontjára visszaható hatállyal bír-e a helyesbítés?

Úgy kell-e értelmezni a 2006/112/EK irányelv (a 2010. július 13-i 2010/45/EU tanácsi irányelv és annak helyesbítése3 szerinti változatában) 219a. cikkét, hogy azon tagállam számlázásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni, amelynek a rendelkezéseit akkor kellene alkalmazni, ha a számlán (még) semmilyen „beszerzőt” nem jelöltek meg adófizetésre kötelezett személyként; vagy azon tagállam rendelkezéseit kell alkalmazni, amelynek a rendelkezései a „beszerző” adófizetésre kötelezett személynek való minősítésének megállapított érvényessége esetén alkalmazandók?

____________

1 HL 2006. L 347., 1. o.; helyesbítések: HL 2007. L 335., 60. o.; HL 2015. L 323., 31. o.

2 A 2006/112 irányelvnek a számlázás szabályai tekintetében történő módosításáról szóló, 2010. július 13-i tanácsi irányelv (HL 2010. L 189., 1. o.).

3 A 2006/112 irányelv módosításáról szóló 2010/45 irányelv helyesbítése (HL 2010. L 299., 46. o.).