Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgerichtshof (Österrike) den 20 april 2021 – Luxury Trust Automobil GmbH

(Mål C-247/21)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Verwaltungsgerichtshof

Parter i det nationella målet

Klagande: Luxury Trust Automobil GmbH

Motpart: Finanzamt Österreich, Dienststelle Baden Mödling

Tolkningsfrågor

Ska artikel 42 a i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt1 jämförd med artikel 197.1 c i detta direktiv (i dess lydelse enligt rådets direktiv 2010/45/EU2 av den 13 juli 2010) tolkas så, att det även är fråga om ett utseende av mottagaren som betalningsskyldig för mervärdesskatt när fakturan, på vilken inget mervärdesskattebelopp anges, innehåller följande uppgift: ”gemenskapsintern trepartstransaktion som är undantagen från skatteplikt”?

Om den första frågan besvaras nekande,

a)    Kan en sådan uppgift i fakturan i efterhand justeras med giltig verkan (genom uppgiften: ”gemenskapsintern trepartstransaktion enligt artikel 25 UStG. Skyldigheten att betala mervärdesskatt övergår på mottagaren”)?

b)    Krävs det för att en justering ska ha giltig verkan att mottagaren har tagit emot den justerade fakturan?

c)    Får justeringen retroaktiv verkan från tidpunkten för utfärdandet av den ursprungliga fakturan?

Ska artikel 219a i direktiv 2006/112 (i dess lydelse enligt rådets direktiv 2010/45/EU i rättad lydelse3 ) tolkas så, att det är bestämmelserna om fakturering i den medlemsstat vars bestämmelser skulle vara tillämpliga om en ”förvärvare” (ännu) inte i fakturan utsetts som betalningsskyldig för mervärdesskatten som ska tillämpas, eller är det bestämmelserna i den medlemsstat vars bestämmelser skulle vara tillämpliga om utseendet av ”förvärvaren” som betalningsskyldig för mervärdesskatten antas vara giltigt som ska tillämpas?

____________

1     EUT, L 347, 2006, s. 1.

2     Rådets direktiv 2010/45/EU av den 13 juli 2010 om ändring av direktiv 2006/112 vad gäller regler om fakturering (EUT L 189, 2010, s. 1).

3     Rättelse av direktiv 2010/45 om ändring av direktiv 2006/112 (EUT L 299, 2010, s. 46).