Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Högsta förvaltningsdomstolen (Sverige) den 25 november 2020 – Skatteverket / DSAB Destination Stockholm AB

(Mål C-637/20)

Rättegångsspråk: svenska

Hänskjutande domstol

Högsta förvaltningsdomstolen

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande och motpart: Skatteverket

Motpart och klagande: DSAB Destination Stockholm AB

Tolkningsfrågan

Ska artikel 30a i mervärdesskattedirektivet1 tolkas så att ett kort av förevarande slag, som ger innehavaren rätt att under en begränsad tid och upp till ett visst värde ta del av olika tjänster på en viss plats, är en voucher och är det i så fall en flerfunktionsvoucher?

____________

1 Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT 2006, L 347, s. 1) i sin ändrade lydelse enligt rådets direktiv (EU) 2016/1065 av den 27 juni 2016 om ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller behandlingen av vouchrar (EUT 2016, L 177, s. 9).