Language of document :

Преюдициално запитване от Pécsi Törvényszék (Унгария), постъпило на 25 ноември 2020 г. — Tolnatext Bt./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Дело C-636/20)

Език на производството: унгарски

Запитваща юрисдикция

Pécsi Törvényszék

Страни в главното производство

Жалбоподател: Tolnatext Bt.

Ответник: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Преюдициален въпрос

Трябва ли разпоредбите на член 22, параграф 6 и член 29 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета [от 9 октомври 2013 година] за създаване на Митнически кодекс на Съюза1 да се тълкуват в смисъл, че в процедурите, провеждани от митнически орган, който не действа в качеството на правораздавателен орган, е необходимо този орган да предостави правото на изслушване както при служебно започнатите процедури, така и при започнатите въз основа на заявление?

____________

1 ОВ L 269, 2013 г., стр. 1.